Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zielona Góra: Krajowe Biuro Wyborcze-Delegatura w Zielonej Górze,ul. Podgórna 7
Numer ogłoszenia: 298134 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 287498 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 0-68 320 24 48, faks 0-68 452 76 66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Krajowe Biuro Wyborcze-Delegatura w Zielonej Górze,ul. Podgórna 7.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Druk, zapakowanie, dostarczenie kart oraz nakładek na karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sonar Sp.z o o, ul. Kostrzyńskla 89, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 450000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 395833,68

 • Oferta z najniższą ceną: 395833,68 / Oferta z najwyższą ceną: 395833,68

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Tryb z wolnej ręki jest najprostszym, trybem udzielania zamówienia publicznego (art. 66 w związku z art.67) ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2010r., Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.). W przeciwieństwie do przetargu nieograniczonego, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki wiąże się z ograniczeniem liczby wykonawców tj. przeprowadzenia negocjacji z jednym wykonawcą. Ze względu na to, iż druk kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzanych w alfabecie Braille a, musi zostać wykonane precyzyjnie oraz szybko. Ze względu na to, iż niewielka liczba drukarni mogą wykonać takie zamówienie Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dopuścił realizację ww. przedmiotu zamówienia z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki. Specyficzne wymogi techniczne, którym musi odpowiadać karta do głosowania i nakładka na kartę ,określone w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braaille a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju , a także bardzo dużą wielkość nakładu kart, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wydrukowania i dostarczenia do obwodowych komisji wyborczych kart oraz nakładek przed dniem głosowania przy zastosowaniu innych trybów zamówienia określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010r.,Nr 113,poz. 759 późn. zm )( zgodnie z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego z siedzibą w Warszawie z dnia 2 września 2011r.,znak:ZPOW-503-131/2011).Usługa drukowania kart do głosowania jest skomplikowaną usługą poligraficzną. Z rozeznania Zamawiającego wynika, iż najważniejszym elementem jest wykonanie matrycy jako wzoru, co jest podstawową czynnością przy usługach drukowania oraz przygotowanie składu do druku w ilościach wskazanych przez Usługodawcę. Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na realizację ww. usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki tj. po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  21-03-2016 10:44

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij