więcej

Okręg nr 2 - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 27 kwietnia 2003 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-5640-6/03

Warszawa, dnia 5 marca 2003 r.


Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej

w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 27 kwietnia 2003 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 31, poz. 253), informuje:

 1. Wybory uzupełniające do Senatu zostaną przeprowadzone w dniu 27 kwietnia 2003 r. w okręgu wyborczym nr 2 obejmującym obszary powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego.
  Opis granic okręgu wyborczego został podany do wiadomości wyborców w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej, które rozplakatowano na obszarze okręgu wyborczego.
 2. W okręgu będzie wybierany jeden senator. Terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych w wyborach uzupełniających określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia Prezydenta z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 31, poz. 253).
 3. Wybory uzupełniające do Senatu zostaną przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271).
 4. Prawo wybierania senatora w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu wyborczym mają osoby posiadające obywatelstwo polskie, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat.
 5. W urzędach gmin położonych na obszarze okręgu wyborczego nr 2 zostaną sporządzone spisy wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu.
  1) Do spisu wyborców zostaną wpisani z urzędu wyborcy zameldowani w gminie na pobyt stały lub dopisani do rejestru wyborców na własny  wniosek w trybie art. 12 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej, jeżeli stale zamieszkują na obszarze gminy, bez zameldowania na pobyt stały.
  2) Do spisu wyborców zostaną też wpisani wyborcy czasowo przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, jeżeli najpóźniej 16 kwietnia 2003 r. złożą w urzędzie gminy, właściwym dla ich miejsca pobytu, wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców; dotyczy to także osób nigdzie nie zamieszkałych, przebywających na obszarze gminy (art. 19 Ordynacji wyborczej).
  3) Osoby przebywające w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostaną utworzone obwody głosowania, będą objęci spisem wyborców na podstawie wykazów osób sporządzonych przez kierowników tych jednostek.
  4) Żołnierze odbywający służbę poza miejscem stałego zamieszkania będą dopisani do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę, jeżeli złożą w urzędzie gminy wniosek w tej sprawie między 6 kwietnia a 13 kwietnia 2003 r.
 6. Prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione (bez względu na przyczynę ubezwłasnowolnienia) lub pozbawione praw publicznych albo praw wyborczych (art. 7 Ordynacji wyborczej).
 7. Kandydatów na senatora w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym zgłasza się do dnia 18 marca 2003 r. do godz. 24.00, do Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4.
  1) Kandydatów na senatora mogą zgłaszać wyłącznie komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze oraz komitety wyborcze wyborców, które do dnia 10 marca 2003 r. zawiadomią Państwową Komisję Wyborczą o zamiarze udziału w wyborach oraz o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 96-98 Ordynacji wyborczej) i uzyskają potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia (art. 102 Ordynacji wyborczej).
  2) Kandydatem na senatora może być obywatel polski, mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat (art. 99 ust. 2 Konstytucji RP). Kandydat nie musi stale zamieszkiwać na terenie okręgu wyborczego, w którym kandyduje na senatora.
  3) Zgłoszenie kandydata przez wyborców wymaga utworzenia komitetu wyborczego złożonego nie mniej niż z 15 osób mających prawo wybierania oraz dołączenia wykazu podpisów co najmniej 1000 wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego (art. 98 ust. 4 i 6 pkt 3 Ordynacji wyborczej).
  4) W przypadku, gdy kandydata zgłasza partia polityczna, funkcję komitetu wyborczego pełni statutowy organ partii upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 96 ust. 1 Ordynacji wyborczej).
  5) Gdy kandydata zgłasza koalicja partii politycznych, czynności wyborcze w imieniu koalicji wykonuje koalicyjny komitet wyborczy, utworzony w tym celu przez organy partii tworzących koalicję, upoważnione do ich reprezentowania na zewnątrz (art. 97 ust. 3 Ordynacji wyborczej).
  6) Zgłoszenie kandydata na senatora musi być poparte podpisami co najmniej 3000 wyborców stale zamieszkałych w okręgu wyborczym (art. 196 ust. 1 i 5 Ordynacji wyborczej). Warunki oraz informacje, jakie muszą być zawarte w wykazie podpisów wyborców popierających kandydata na senatora określa art. 196 ust. 3 i 4 Ordynacji wyborczej.
  7) Każdy komitet wyborczy może zgłosić w okręgu wyborczym tylko jednego kandydata na senatora. Zgłoszenia kandydata na senatora dokonuje, w formie pisemnej, pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba. W zgłoszeniu podaje się nazwę i skrót nazwy komitetu wyborczego oraz nazwisko i imiona zgłaszanego kandydata, jego zawód i miejsce zamieszkania. Do zgłoszenia należy dołączyć dokument o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, tzw. "oświadczenie lustracyjne" kandydata oraz oświadczenie o liczbie wyborców popierających kandydata wraz z wykazem podpisów wyborców popierających zgłoszenie kandydata. Jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego, należy dołączyć także to upoważnienie.

  Po dokonaniu zgłoszenia pełnomocnik lub osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma od Okręgowej Komisji Wyborczej "Potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji kandydata na senatora", a po zarejestrowaniu kandydata "Protokół rejestracji kandydata na senatora".
 8. W wyborach uzupełniających obowiązują zasady prowadzenia kampanii wyborczej, określone przepisami rozdziału 11 Ordynacji wyborczej oraz gospodarki finansowej komitetów wyborczych, określona w rozdziale 13 Ordynacji wyborczej.
  Na podstawie art. 217 ust. 3 Ordynacji wyborczej łączny czas rozpowszechniania nieodpłatnych audycji wyborczych przyznawany wszystkim komitetom wyborczym, które zarejestrowały kandydata na senatora w okręgu wyborczym wynosi w programach regionalnych: 2 godziny w Telewizji Polskiej S.A. i 4 godziny w Polskim Radiu S.A. Podziału czasu antenowego dokonują kierujący redakcjami właściwych programów.
 9. Pełnomocnicy komitetów wyborczych biorących udział w wyborach są obowiązani do przedłożenia Państwowej Komisji Wyborczej, w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, sprawozdania wyborczego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta o dochodach i wydatkach komitetu wyborczego, według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881).

Przewodniczący            
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) wz. Jan Kacprzak        
Zastępca Przewodniczącego

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  17-03-2016 12:47

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij